Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 09 2020

Izzy721
14:46
4315 9cd7 500
Reposted frommangoe mangoe viakoskoss koskoss
Izzy721
14:45
Izzy721
14:43
0708 a046 500
Reposted frometerycznie eterycznie viajamaicanbeat jamaicanbeat
Izzy721
14:40
Oh no, it's raining.
Reposted fromincomperta incomperta viajamaicanbeat jamaicanbeat
Izzy721
14:40
0904 41b3 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaImmortalys Immortalys
Izzy721
14:39
3592 73ed 500
Reposted fromcool-carlos cool-carlos viastormymind stormymind
Izzy721
14:35
Mam w sobie samotnika, wybacz gdy nie tęsknie, pewnie rozkładam wtedy życie na czynniki pierwsze.
— Pet Petter
Izzy721
14:33
Mimo to, odkrywanie przed kimś blizn jest niemal równie obnażające, co nagość. Może nawet bardziej.
— Whitney Barbetti - "Dziesięć poniżej zera"
Izzy721
14:32
2637 804b 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viadivi divi
Izzy721
14:31
3580 739e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaawakened awakened

December 27 2019

Izzy721
00:08
7537 8959 500
Ostatnie przed wylotem. 
Reposted fromhrafn hrafn viadivi divi
Izzy721
00:00
6273 d26b 500
Reposted fromhrafn hrafn viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Izzy721
00:00

December 26 2019

Izzy721
23:59
6684 d4c2 500
Reposted fromeuphoriaa euphoriaa viahornypigeon hornypigeon
Izzy721
23:59
8715 8d07 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viahornypigeon hornypigeon
Izzy721
23:59
8709 144e 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viahornypigeon hornypigeon
Izzy721
23:58
8069 4e60 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viahornypigeon hornypigeon
Izzy721
23:57
Izzy721
23:56
6356 65f2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Izzy721
23:49
Kiedy będziesz stara, sama też pojmiesz, że życie to żart i biorąc je zbyt serio, nic się nie zyskuje.
— Licia Troisi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl