Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

Izzy721
13:45
Izzy721
13:44
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
13:44
Przez chwilę ubzdurałam sobie, że jestem na tyle interesująca i atrakcyjna, że chciałbyś ze mną być.
Reposted fromsoplica soplica viapodprzykrywka podprzykrywka
13:44
Izzy721
13:43
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapodprzykrywka podprzykrywka
Izzy721
13:43
Chciałaś kiedyś kogoś, kogo nie powinnaś chcieć?
— "Orange Is the New Black"
Izzy721
13:41
4780 f75f
13:41
Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
— (via zyjee-cicho-krwawiac)
Izzy721
13:40
Izzy721
13:39
Izzy721
13:38
1770 af36 500
Reposted frommeem meem viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
13:37
0474 db84
13:37
Izzy721
13:37
4066 f68b
Izzy721
13:37
13:36
5545 c207
Reposted fromdivi divi viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
13:36
5546 4416 500
Reposted fromdivi divi viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
13:36
5554 55e1
Reposted fromdivi divi viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Izzy721
13:36
13:36
7406 3c17

Cat Flooding

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl